• dingbu1

2020 Доклад за анализ на пазара на облекло за йога в Китай - проучване на състоянието на пазара и планиране на стратегия за развитие

От 2020 г. индустрията за облекло за йога поддържа стабилно развитие, но поради глобалното избухване на COVID-19, китайската индустрия за йога облекло е засегната до известна степен. Но с бързото възобновяване на работата и производството в страната, индустрията за облекло за йога постепенно се връща към растеж. В дългосрочен план епидемията има сравнително малко въздействие върху индустрията за йога облекла на огромния вътрешен пазар. В момента икономическото развитие на Китай е добро, нивото на доходите на жителите непрекъснато се подобрява, осигурявайки добра среда за потребление на пазара за индустрията за йога облекло. Индустриалната политика осигурява добра бизнес среда за индустрията за йога облекло, а също така осигурява добра гаранция за политиката за инвеститорите.

През последните години, от гледна точка на инвестициите и развитието на местната индустрия за йога облекло, индустрията за йога облекла е предпочитана от столицата. От статистическите данни мащабът на инвестициите в индустрията за йога облекла през 2019 г. достигна *** 100 милиона юана. Може да се покаже, че индустрията за йога облекло има добра способност да привлича инвестиции.

news1

Прогноза за растеж на инвестициите в индустрията за йога в Китай

 С непрекъснатото развитие на китайската икономика към качество, индустриалните иновации се застъпват. Индустрията за облекло за йога в Китай навлиза в етапа на развитие, инвестициите в качествената индустрия се използват главно за технологични иновации, изследвания и разработка на продукти и т.н., свързаните индустрии в краткосрочен план също ще увеличат инвестициите, за да получат по-голяма пазарна конкурентоспособност, като по този начин ще получат по-широк пазар, така че индустрията ще продължи да разширява мащаба на инвестициите, растежът на инвестициите се очаква да поддържа стабилен растеж.

Прогноза за растеж на инвестициите на индустрията за йога облекло в Китай от 2020 до 2026 г

news2

Индексът на концентрацията на индустриалния пазар е най-често използваният метод за измерване. Според класификационния стандарт за степен на индустриална концентрация на американския икономист Bain и японския MitI, структурата на промишления пазар е грубо разделена на две категории: олигополистичен тип (CR8≥40) и конкурентен тип (CR8 < 40%). Сред тях типът олигопол се подразделя на тип с изключително висок олигопол (CR8≥70%) и тип олигопол с ниска концентрация (40%≤CR8 <70%). Състезателният тип се разделя допълнително на конкурентен тип с ниска концентрация (20%≤CR8 < 40%) и децентрализиран състезателен тип (CR8 <20%).

От гледна точка на концентрацията на пазара на дрехи за йога през 2019 г., CR4 на цялата индустрия е **%.

Класификацията на пазарната структура от American Bain & Company

news3

 China Report мрежа е старши доклад за анализ на индустрията, доставчик на доклади за задълбочено проучване на пазара и изчерпателен информационен портал за индустрията на световната група. „Доклад за анализ на пазара на облекло за йога в Китай за 2020 г. – Проучване на състоянието на пазара и планиране на стратегията за развитие“ обхваща най-новите данни за индустрията, горещи точки на пазара, планиране на политиката, конкурентно разузнаване, прогноза за пазарни перспективи, инвестиционна стратегия и друго съдържание. Допълнено от голям брой интуитивни диаграми, които да помогнат на предприятията в тази индустрия да разберат точно тенденцията за развитие на индустрията, тенденцията на пазарните възможности, правилното развитие на конкурентната стратегия на предприятието и инвестиционната стратегия. Въз основа на достоверни данни, публикувани от Националното статистическо бюро, Главна митническа администрация и Държавния информационен център, както и теренните изследвания на нашия център за индустрията, и в съчетание с околната среда на индустрията, този доклад извършва пазарно проучване и анализ от множество гледни точки, включително теория към практика, макро към микро.

Това е една от важните бази за вземане на решения за предприятията от индустрията, съответните инвестиционни компании и правителствените ведомства, за да разберат точно тенденцията за развитие на индустрията, да разберат модела на конкуренцията в индустрията, да избягват оперативните и инвестиционните рискове и да вземат правилни стратегически решения за конкуренция и инвестиции. Този доклад е основен инструмент за разбиране и инвестиране в индустрията. Изгледът на изследванията е местната добре позната индустрия за информационни консултации, има старши експертен екип, през годините е бил за хиляди предприятия, консултанти, финансови институции, индустриални асоциации, индивидуални инвеститори предоставят професионален отчет за анализ на индустрията, като например клиентите покриват huawei, China petroleum, China telecom, China building и водещи в индустрията предприятия като HP, Disney и е широко признат от клиентите.

Данните от този изследователски доклад са използвали предимно национални статистически данни, Главна митническа администрация, данни от анкетни анкети, данни, събрани от Министерството на търговията и други бази данни. Сред тях макроикономическите данни идват главно от Националното статистическо бюро, някои индустриални статистически данни идват главно от Националното статистическо бюро и данни от пазарни проучвания, данните за предприятията идват главно от статистическата база данни за големи предприятия и фондови борси на Националната статистическа служба. Бюрото по статистика и данните за цените идват главно от различни бази данни за наблюдение на пазара. Методите за анализ на индустрията, приети в този изследователски доклад, включват анализ на модела на петте сили на Портър, SWOT анализ и PEST анализ, за ​​извършване на цялостен анализ на вътрешната и външната среда на индустрията и анализиране на текущата тенденция на националната икономическа ситуация, тенденцията за развитие на пазара и текущите горещи точки в индустрията чрез старши анализатори. Прогнозирайте бъдещата посока на развитие, възникващи горещи точки, пазарно пространство, технологична тенденция и бъдеща стратегия за развитие на индустрията.

[Очерк на доклада]

Глава първа: Преглед на развитието на индустрията за йога облекло в Китай от 2017 до 2020 г.
Първият раздел е преглед на развитието на йога индустрията за облекло
I. Определение на йога индустрията за облекло
Второ, йога облеклото, основна информация въведение
3. Анализ на характеристиките на развитието на йога облеклото
Вторият раздел е анализ на индустриалната верига нагоре и надолу по веригата на китайската индустрия за йога облекло
I. Въведение в принципа на модела на индустриалната верига
Второ, анализ на веригата за йога облекло в индустрията
3. Анализ на връзките на индустриалната верига на китайската йога облекло
1. Промишленост нагоре по веригата
2. Индустрии надолу по веригата
Раздел трети: Анализ на жизнения цикъл на индустрията за йога облекло в Китай
I. Преглед на теорията за жизнения цикъл на йога облеклото
Второ, анализът на жизнения цикъл на йога индустрията за облекло
Четвъртият раздел анализ на икономическия индекс на йога облеклото
I. Анализ на печалбата на индустрията за йога облекло
Второ, анализ на икономическия цикъл на индустрията за йога облекло
Трето, анализ на пространството с добавена стойност в йога облеклото
Раздел 5: Анализ на бариерите за навлизане в индустрията за йога облекло в Китай
I. Анализ на финансовите бариери в облеклото за йога
Второ, анализ на техническите бариери на индустрията за йога дрехи
III. Анализ на бариерите за таланти в облеклото за йога
Ив. Анализ на бариерите на марката в облеклото за йога
V. Анализ на други бариери в облеклото за йога

Глава втора: Анализ на състоянието на глобалния пазар на йога облекло 2017-2020 г
Първата сесия е преглед на курса на развитие на световната индустрия за йога облекла
Вторият раздел е регионалното разпределение на световния пазар за йога облекло
Третият раздел Анализ на регионален пазар на азиатската индустрия за йога облекло
I. Анализ на текущата пазарна ситуация на азиатската индустрия за йога облекло
II. Размер на пазара и анализ на пазарното търсене на азиатската индустрия за йога облекло
Трето, анализ на перспективите на пазара на азиатската йога индустрия за облекло
Четвърти раздел: Регионален пазарен анализ на северноамериканската индустрия за йога облекло
1. Анализ на пазарното състояние на северноамериканската йога облекло
II. Анализ на размера на пазара и пазарното търсене на индустрията за йога в Северна Америка
3. Анализ на пазарната перспектива на северноамериканската йога облекло
Раздел v Пазарен анализ на производството на облекло за йога в ЕС
1. Анализ на пазарното състояние на индустрията за йога облекло в ЕС
II. Размер на пазара и анализ на пазарното търсене на индустрията за йога облекло в ЕС
3. Анализ на пазарните перспективи на Eu йога индустрията за облекло
Раздел шест: Анализ на ключови предприятия в световната индустрия за йога облекло
Раздел 7 Прогноза за тенденцията на разпространение на световната индустрия за йога облекло от 2021 до 2026 г.
Раздел 8 прогноза за размера на световния пазар на индустрията за йога облекло от 2021 до 2026 г.

Третата глава анализира средата за развитие на индустрията за йога облекло в Китай
Раздел първи анализ на макроикономическата среда в Китай
I. Анализ на растежа на БВП на Китай
Второ, анализ на състоянието на индустриалното икономическо развитие
Анализ на инвестициите в дълготрайни социални активи
Общото количество йога облекло, консумирано от цялото общество
5. Анализ на растежа на доходите на градските и селските жители
Анализ на промените в потребителските цени
Анализ на състоянието на развитието на външната търговия
Раздел втори: Анализ на политическата среда на индустрията за йога облекло в Китай
I. Текущо състояние на регулаторната система в индустрията
Основни политики и регулации на индустрията
Раздел трети: Анализ на развитието на социалната среда на индустрията за йога облекло в Китай
1. Анализ на населението и околната среда
2. Анализ на образователната среда
Анализ на културната среда
Ив. Анализ на екологичната среда
Пето, анализ на концепцията за потребление

Глава четвърта: Работата на йога индустрията за облекло в Китай
Първият раздел е представянето на развитието на йога индустрията за облекло в Китай
I. Преглед на хода на развитие на индустрията
Второ, анализ на иновациите в индустрията
Трето, анализ на характеристиките на развитието на индустрията
Вторият раздел е анализ на размера на пазара на индустрията за йога облекло в Китай
Третият раздел от анализа на предлагането на китайската йога облекло
Четвъртият раздел на анализа на търсенето на индустрията за йога облекло в Китай
Раздел 5: Анализ на баланса между търсенето и предлагането на индустрията за йога облекло в Китай
Раздел шест: Анализ на тенденцията на развитие на индустрията за йога облекло в Китай

Петата глава от мониторинга на данните за операциите на индустрията за йога облекло в Китай
Първата част от анализа на размера на индустрията за йога в Китай
Първо, анализ на количествената структура на предприятието
II. Анализ на размера на активите в индустрията
Вторият раздел на производството и маркетинга и анализа на разходите в китайската йога индустрия за облекло
1. Текущи активи
Второ, анализ на приходите от продажби
Трето, анализ на отговорността
Ив. Анализ на мащаба на печалбата
Анализ на изходната стойност
Третият раздел от анализа на финансовия индекс на индустрията за йога в Китай
I. Анализ на рентабилността на индустрията
Второ, анализ на платежоспособността на индустрията
3. Анализ на производствения капацитет на индустрията
Ив. Анализ на способността за развитие на индустрията

Глава шеста: 2017-2020 Анализ на модела на китайския пазар на облекло за йога
Първият раздел от анализа на състоянието на конкуренцията в китайската йога облекло
I. Анализ на конкуренцията на индустрията за йога облекло в Китай
2. Анализ на основните марки на индустрията за йога облекло в Китай
Раздел втори: Анализ на концентрацията на индустрията за йога облекло в Китай
1. Анализ на пазарната концентрация на китайската индустрия за йога облекло
2. Анализ на степента на концентрация на предприятията на китайската йога облекло
Третият раздел са проблемите на индустрията за йога облекло в Китай
Четвъртият раздел е стратегическият анализ на китайската индустрия за йога облекло за решаване на проблеми
Петият раздел на анализа на конкурентоспособността на индустрията за йога в Китай
1. Производствени фактори
Второ, условията на търсене
3. Поддръжка и свързани индустрии
Ив. Стратегия, структура и конкуренция на предприятието
V. Ролята на правителството

Глава седма: 2017-2020 г. Характеристики на търсенето и динамичен анализ на китайската йога индустрия за облекло
Първата част от динамиката на потребителския пазар на индустрията за йога в Китай
Вторият раздел е анализ на характеристиките на китайската йога облекло
1. Предпочитание за търсене
Второ, ценово предпочитание
3. Предпочитание за марка
4. Други предпочитания
Третият раздел на анализа на разходите в индустрията за йога дрехи
Четвърто, анализът на факторите, влияещи върху цената на йога облеклото
1. Фактори на търсенето и предлагането
2. Разходен фактор
Трето, канални фактори
4. Други фактори
Петата част от анализа на цените на китайската йога индустрия за облекло
Шестият раздел на прогнозата за тенденцията на средната цена на индустрията за йога в Китай
I. Фактори, влияещи върху цената на индустрията за йога облекло в Китай
Второ, прогноза за средната ценова тенденция в Китай йога облеклото
Трето, прогноза за среден ръст на цените на индустрията за йога в Китай

Глава осма: 2017-2020 г. Анализ на регионалния пазарен статус на индустрията за йога облекло в Китай
Първият раздел е разпределението на размера на регионалния пазар на индустрията за йога облекло в Китай
Вторият раздел от анализа на пазара на облекло за йога в Източен Китай
I. Преглед на Източен Китай
2. Анализ на икономическата среда в Източен Китай
3. Анализ на размера на пазара на йога облекло в Източен Китай
Четвърто, прогноза за размера на пазара на облекло за йога в Източен Китай
Раздел трети пазарен анализ в централен Китай
I. Преглед на Централен Китай
2. Анализ на икономическата среда в Централен Китай
3. Анализ на размера на пазара на облекло за йога в централен Китай
Четвърто, прогнозата за размера на пазара на дрехи за йога в централен Китай
Раздел 4 Анализ на пазара на Южен Китай
I. Преглед на Южен Китай
2. Анализ на икономическата среда в Южен Китай
3. Анализ на размера на пазара на облекло за йога в Южен Китай
Четвърто, прогноза за размера на пазара на облекло за йога в Южен Китай

Конкурентна ситуация в глава 9 на индустрията за йога облекло в Китай от 2017 до 2020 г
Раздел 1 Анализ на структурата на конкуренцията на индустрията за облекло за йога в Китай (модел на петте сили на Портър)
Конкуренция между съществуващи предприятия
Анализ на потенциалните участници
III. Анализ на заплахите от заместители
Ив. Сила за преговаряне на доставчиците
V. Сила на преговаряне с клиенти
Раздел втори: SWOT анализ на китайската индустрия за йога облекло
Първо, анализ на предимствата на индустрията
2. Анализ на недостатъците на индустрията
3. Анализ на възможностите на индустрията
Ив. Анализ на заплахите в индустрията
Раздел 3 Анализ на конкурентната среда на китайската индустрия за облекло за йога (PEST)
I. Политическа среда
2. Икономическа среда
Трето, социалната среда
Ив. Техническа среда

Глава 10 Корпоративен анализ на индустрията за облекло за йога (коригиран с актуализиране на данните)
Раздел 1 Предприятие
I. Профил на предприятието
II. Основен бизнес
3. Състояние на развитие
4. Анализ на предимствата и недостатъците
Раздел 2 Предприятия
I. Профил на предприятието
II. Основен бизнес
3. Състояние на развитие
4. Анализ на предимствата и недостатъците
Раздел 3 Предприятия
I. Профил на предприятието
II. Основен бизнес
3. Състояние на развитие
4. Анализ на предимствата и недостатъците
Раздел 4 Предприятия
I. Профил на предприятието
II. Основен бизнес
3. Състояние на развитие
4. Анализ на предимствата и недостатъците
Раздел 5 Предприятия
I. Профил на предприятието
II. Основен бизнес
3. Състояние на развитие
4. Анализ на предимствата и недостатъците

Глава 11 Анализ и прогнозиране на перспективата за развитие на индустрията за йога облекло в Китай от 2021 до 2026 г.
Първият раздел е анализ на бъдещата перспектива за развитие на индустрията за йога облекло в Китай
I. Анализ на вътрешната инвестиционна среда на индустрията за йога облекло
2. Анализ на пазарните възможности на индустрията за йога облекло в Китай
Трето, прогноза за растеж на инвестициите в индустрията за йога в Китай
Вторият раздел е прогноза за бъдещата тенденция на развитие на индустрията за йога облекло в Китай
Третата част от прогнозата за развитие на пазара на китайската индустрия за йога облекло
I. Прогноза за размера на пазара на индустрията за йога облекло в Китай
Второ, прогнозата за растеж на пазара на индустрията за йога облекло в Китай
Трето, прогноза за мащаба на стойността на производството на йога облеклото в Китай
Четвърто, прогнозата за растеж на стойността на производството на йога облеклото в Китай
V. Прогноза за търсенето и предлагането на йога облеклото в Китай
Четвъртият раздел на прогнозата за печалбата на индустрията за йога облекло в Китай
Първо, прогнозата за растеж на брутната печалба на индустрията за йога облекло в Китай
Второ, прогнозата за общия растеж на печалбата на индустрията за йога в Китай

Глава 12 инвестиционен риск и маркетингов анализ на индустрията за йога облекла в Китай от 2021 до 2026 г.
Първият раздел анализ на инвестиционния риск в индустрията за йога облекло
I. Анализ на риска в областта на йога облеклото
Второ, технически анализ на риска в индустрията за йога облекло
Трето, анализ на риска от конкуренцията в индустрията за йога облекло
Ив. Друг анализ на риска в индустрията за йога облекло
Вторият раздел анализ на бизнес развитието на индустрията за йога облекло и предложения
I. Бизнес модел на йога облеклото
Второ, модел за продажби на йога облекло в индустрията
Трето, йога посока на иновациите в облеклото
Третият раздел стратегии за справяне с индустрията за йога облекло
Първо, възползвайте се от възможността за национални инвестиции
II. Осъществяване на конкурентен стратегически съюз
Трето, собствените стратегии на предприятието за справяне

Глава 13:2021-2026 Стратегия и предложения за планиране на индустрията за развитие на йога облеклото в Китай
Първият раздел е анализ на стратегията на марката на индустрията за йога облекло в Китай
Първо, значението на марката дрехи за йога
Второ, йога облекло предприятия за прилагане на значението на марката стратегия
Трето, анализ на състоянието на марката за йога облекло
Четвърто, стратегия за търговска марка за йога дрехи
Пет, стратегия за стратегическо управление на марката за йога дрехи
Вторият раздел на китайската индустрия за йога облекло на пазара на ключова клиентска стратегия
Първо, необходимостта от прилагане на ключова стратегия за клиенти
II. Разумно установете ключови клиенти
Трето, маркетингова стратегия за ключови клиенти
Четвърто, укрепване на управлението на ключови клиенти
Пето, прилагането на ключова стратегия за клиентите, за да се съсредоточи върху проблема за решаване
Третият раздел от стратегически цялостен анализ на планирането на индустрията за йога облекло в Китай
I. Цялостно стратегическо планиране
2. Стратегия за развитие на технологиите
3. Стратегия за бизнес портфолио
Ив. Регионално стратегическо планиране
5. Индустриално стратегическо планиране
Vi. Маркетингова стратегия на марката
VII. Планиране на конкурентна стратегия

Глава 14:2021-2026 Стратегия за развитие на индустрията за йога облекло в Китай и предложения за инвестиции
Първият раздел от анализа на стратегията на китайската йога индустрия за облекло
I. Стратегия за развитие на сервизния продукт
Второ, стратегия за сегментиране на пазара
Трето, изборът на целевия пазар
Раздел втори: Анализ на ценова стратегия на индустрията за йога облекло в Китай
Третият раздел от стратегията на маркетинговия канал на индустрията за йога в Китай
I. Стратегия за избор на канали на индустрията за йога облекло
Второ, маркетингова стратегия за йога облеклото
Четвъртият раздел на ценовата стратегия на китайската йога облекло
Петият раздел разглежда инвестиционното предложение на световния индустриален анализатор
I. Анализ на ключови инвестиционни области на индустрията за йога облекло в Китай
Анализ на ключови инвестиционни продукти в китайската индустрия за йога облекло


Време за публикуване: 07 септември 2021 г